Ogólne Warunki Współpracy

(zwane dalej „Warunki Joyful”)

1. Właścicielem i prowadzącym serwis promocyjny za pomocą witryny https://www.joyful.pl/ (zwany dalej „Serwisem Joyful” lub „Serwisem”) jest Jakub Hellwig, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FLAB Jakub Hellwig, posiadający adres przy ul. Katowickiej 54, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381723938, REGON: 242749584, widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Niniejsza Umowa reguluje zasady i warunki świadczenia usług, oraz prezentacji oferty Sklepów internetowych korzystających z Serwisu Joyful.

3. Sklep internetowy ma możliwość kontaktu z Serwisem Joyful pod adresem e-mail: info@joyful.pl. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta Sklep internetowy otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy.

4. Administratorem danych osobowych osób działających w imieniu Sklepu internetowego jest Jakub Hellwig, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FLAB Jakub Hellwig, posiadający adres przy ul. Katowickiej 54, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381723938, REGON: 242749584, widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Definicje:

„Serwis” lub „Serwis Joyful” – serwis promocyjny prowadzony za pomocą witryny https://www.joyful.pl/ służący prezentacji, promocji i reklamie produktów i usług oferowanych przez Sklepy internetowe, a przy zastosowaniu dodatkowych funkcjonalności, także optymalizacji w ich sprzedaży.

„Sklep internetowy” – podmiot prowadzący Sklep internetowy, zawierający Umowę w ramach swojej działalności gospodarczej, będący osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

„Umowa” – umowa o świadczenie usług pomiędzy Serwisem Joyful a Sklepem internetowym zawarta w procesie rejestracji opisanym w par. X do której zastosowanie mają niniejsze Warunki Joyful.

„Warunki Joyful” - niniejszy dokument wraz z jego aktualnymi zmianami i uzupełnieniami, w tym w szczególności Polityką Prywatności.

„Właściciel Serwisu” - Jakub Hellwig, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FLAB Jakub Hellwig, posiadający adres przy ul. Katowickiej 54, 43-200 Pszczyna, NIP: 6381723938, REGON: 242749584, widniejący w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

 

§1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Serwis Joyful na rzecz Sklepu internetowego usług polegających na:

 1. promowaniu produktów lub usług Sklepu internetowego na stronie internetowej Serwisu Joyful;
 2. zamieszczaniu postów promujących produkty lub usługi Sklepu internetowego na portalach społecznościowych prowadzonych przez Serwis Joyful przynajmniej raz w miesiącu;

2. Treść reklamy produktów lub usług na portalu społecznościowym będzie każdorazowo ustalana ze Sklepem internetowym.

3. Sklep internetowy będzie miał możliwość zamówienia dodatkowej reklamy Produktu na portalu społecznościowym Serwisu, z dokładnym określeniem dnia i godziny jej publikacji. Sklep internetowy jest zobowiązany zawiadomić Serwis Joyful o chęci skorzystania z tej usługi, najpóźniej 24 godziny przed wyznaczoną datą publikacji reklamy na portalach społecznościowych Joyful.

 

§2 Prawa i obowiązki Serwisu Joyful

1. W ramach wykonywania Umowy Właściciel Serwisu ma prawo do:

 1. prezentacji Sklepu internetowego oraz jego oferty w ramach Serwisu w sposób przez siebie wybrany;
 2. odmowy świadczenia usług tak w całości jak i w części w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż Sklep internetowy działa niezgodnie z obowiązującym prawem oraz odmowy prezentacji i rozpowszechniania w ramach Serwisu jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, które mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje, bądź które mogą obrażać uczucia lub poglądy osób trzecich;
 3. prezentowania w ramach Serwisu tylko towarów dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co do których Sklepowi internetowemu przysługują wszelkie prawa co do ich oferowania i sprzedaży;
 4. tworzenia losowych zestawień towarów pochodzących z danego Sklepu internetowego oraz zestawień towarów z tej samej kategorii, pochodzących z innych Sklepów internetowych, współpracujących z Serwisem Joyful. Zestawienia takie będą udostępniane w Serwisie.

2. W ramach wykonywania Umowy Właściciel Serwisu zobowiązuje się do:

 1. świadczenia usług zgodnie z Umową;
 2. aktualizacji informacji o ofercie handlowej Sklepu internetowego, w szczególności informacji na temat cen oferowanych towarów lub usług, w ustalonych odstępach czasu;

 

§3 Prawa i obowiązki Sklepu internetowego

1. W ramach wykonywania Umowy Sklep internetowy ma prawo do:

 1. korzystania z usług Serwisu zgodnie z Umową;
 2. prezentowania i promowania swojej oferty w ramach Serwisu Joyful;
 3. korzystania z wsparcia i doradztwa Serwisu Joyful, w zakresie promocji i reklamy oferowanych towarów i usług.

2. W ramach wykonywania Umowy Sklep internetowy zobowiązuje się do:

 1. podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim: firmy, adresu pocztowego, adresu witryny internetowej, adresu e-mail, numerów NIP oraz REGON;
 2. realizowania zobowiązań wobec swoich klientów zgodnie z ofertą przedstawioną w ramach Serwisu oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. udzielenia wszelkich informacji niezbędnych w celu dokonania integracji Sklepu internetowego z Serwisem;
 4. umieszczenia w ramach witryny internetowej prowadzonego sklepu internetowego odnośnika do Serwisu Joyful;
 5. umieszczenia na portalu społecznościowym prowadzonego sklepu internetowego (Facebook, Instagram) posta o treści ustalonej przez Joyful, informującego o przynależności do Serwisu.
 6. zapewnienia towarów i usług odpowiedniej jakości oraz rzetelnej obsługi klienta;
 7. dostarczania na stronach Sklepu internetowego aktualnych danych i informacji dotyczących przedsiębiorstwa Sklepu internetowego, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa oraz informowania użytkowników Sklepu internetowego w zakresie przetwarzania ich danych osobowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.
 8. udostępnienia Serwisowi informacji i materiałów niezbędnych do wykonania Umowy, w szczególności opisów i zdjęć towarów Sklepu Internetowego, informacji na temat cen i odnośników prowadzących do stron publikowanych na stronie Sklepu internetowego, umożliwiających zakup towaru lub usługi.

 

§4 Rejestracja w Serwisie Joyful

1. Rejestracja danych Sklepu internetowego w Serwisie Joyful odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce „Dołącz do nas” na stronie internetowej Serwisu. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: nazwy sklepu, imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu strony internetowej sklepu. Podanie nazw kont prowadzonych przez Sklep internetowy na Portalach społecznościowych jest opcjonalne.

2. Warunkiem rejestracji Sklepu internetowego w Serwisie Joyful oraz zawarcia umowy na świadczenie usług objętych niniejszymi OWW jest akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Pole akceptacji Polityki Prywatności znajduje się pod Formularzem zgłoszenia, natomiast akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy odbywa się zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu. Akceptacja Ogólnych Warunków Współpracy jest równoznaczna z akceptacją cennika, znajdującego się w zakładce “Dołącz do nas”.

3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do czynności prawnych, rejestracji w Serwisie Joyful, a także dalszych czynności związanych z podjęciem współpracy z Serwisem Joyful, dokonuje osoba, która jest umocowana do wykonywania tych czynności w imieniu Sklepu internetowego.

4. Sklep internetowy zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Serwis Joyful o każdorazowej zmianie danych podanych w formularzu rejestracyjnym. W przeciwnym wypadku dane wskazane w formularzu rejestracyjnym uważa się za aktualne. W związku z powyższym, wszelkie doręczenia i wezwania, również sądowe, kierowane będą na adres korespondencyjny wskazany w formularzu rejestracyjnym.

5. Serwis Joyful zastrzega sobie prawo odmowy podjęcia współpracy ze Sklepem internetowym bez podawania przyczyny.

6. Serwis Joyful weryfikuje, czy oferta Sklepu internetowego jest odpowiednia dla użytkowników Serwisu Joyful i czy w związku z tym Serwis Joyful będzie mógł świadczyć usługi w sposób efektywny. Następnie Serwis powiadamia o chęci podjęcia współpracy lub o odmowie podjęcia współpracy drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, w ciągu 7 dni roboczych od dnia wysłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.

7. W przypadku rozpatrzenia zgłoszenia w sposób pozytywny, Sklep internetowy otrzymuje dostęp do konta indywidualnego. Po przejściu do konta indywidualnego Sklep zobowiązany jest zaakceptować Ogólne Warunki Współpracy określone w niniejszym dokumencie poprzez kliknięcie pola “Akceptuję Ogólne Warunki Współpracy”. Korzystanie z funkcjonalności konta nie jest możliwe do chwili akceptacji Ogólnych Warunków Współpracy. Po akceptacji Ogólnych Warunków Współpracy dochodzi do rejestracji w Serwisie, a Sklep otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności konta.

8. Zabrania się przenoszenia prawa do korzystania z Konta w Serwisie Joyful na osoby trzecie, udostępniania osobom trzecim danych indywidualnego Konta, a także korzystania z Konta należącego do osoby trzeciej.

 

§5 Zamieszczanie oferty Sklepu internetowego w Serwisie Joyful

1. Mechanizm zamieszczania oferty Sklepu internetowego w Serwisie Joyful odbywa się w sposób automatyczny.

2. Sklep internetowy udostępnia Właścicielowi Serwisu odpowiedni plik z towarami znajdującymi się w ofercie Sklepu. Format pliku ustalany jest przez Sklep internetowy z Serwisem Joyful. Akceptowane formaty plików to: CSV, XML, JSON.

3. Zakres oferty Sklepu internetowego prezentowanej w Serwisie Joyful pokrywa się z zawartością udostępnionego Właścicielowi Serwisu pliku z towarami.

4. Serwis Joyful pobiera plik z towarami znajdującymi się w ofercie sklepu z serweru Sklepu internetowego w ustalonych odstępach czasu. Pobrane pliki przetwarzane są w sposób automatyczny przez dedykowany system Serwisu Joyful oraz zapisywane w bazie danych na Serwerze Serwisu. W wyniku tego mechanizmu oferta Sklepu internetowego w Serwisie Joyful jest aktualizowana.

5. Serwis Joyful nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji oferty Sklepu wynikający z przyczyn technicznych lub błędów w integracji. Serwis Joyful nie ponosi odpowiedzialności za brak aktualizacji także w przypadku, gdy Sklep internetowy nie dostarczy swojej oferty lub dostarczy ją w sposób nieprawidłowy lub niepełny.

6. Wszelkie prawa do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Serwisu Joyful oraz Sklepu internetowego stanowią wyłączną własność Serwisu.

 

§6 Przerwy w działaniu Serwisu

1. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do dokonywania przerw w działaniu Serwisu w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, rozbudowy Serwisu, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu lub systemu oraz informuje o możliwości konieczności dokonania przerw w działaniu Serwisu na skutek awarii i innych okoliczności, za które Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, co Sklep internetowy przyjmuje do wiadomości i na co wyraża zgodę.

 

§7 Cena i warunki płatności

1. W zamian za usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy na rzecz Sklepu internetowego, Sklep internetowy zapłaci Serwisowi wynagrodzenie ustalone w ramach procesu rejestracyjnego.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 może przyjąć jedną z poniższych form:
a. stałą opłatę w wysokości 500 zł netto miesięcznie płatną z góry; lub
b. opłatę prowizyjną w wysokości 10% obrotu wypracowanego za pośrednictwem Serwisu płatną z dołu; lub
c. opłatę obliczaną na podstawie ilości „kliknięć” w reklamę wyświetlaną przez Serwis (dalej jako: „CPC”), koszt za każde kliknięcie wynosi 0,30 zł. 

3. Podstawową formą naliczania wynagrodzenia za świadczone przez Serwis usługi - wynikającą z procesu rejestracyjnego - jest forma wynagrodzenia przewidziana w ust. 2b. Sklep internetowy na podstawie indywidualnych uzgodnienień z Właścicielem Serwisu - może zmienić podstawową formę rozliczania wynagrodzenia na formę przewidzianą w ustępie 2a. lub 2c. niniejszego paragrafu. Strony akceptują zmianę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym drogą mailową. Nowa forma rozliczeń zaczyna obowiązywać od następnego miesiąca, po którym strony wyraziły zgodę na zmianę.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 a. za pierwszy miesiąc świadczenia usług będzie płatne nie później niż 2 dni robocze przed dniem rozpoczęciem świadczenia usługi przez serwis Joyful, a za kolejne miesiące świadczenia usługi na podstawie faktury wystawianej przez Właściciela Serwisu do 15. dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłata dotyczy (płatność z góry).

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 b. oraz ust. 2 c. będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu oblicza wysokość opłaty prowizyjnej (ust. 2 b.) lub odpowiednio opłaty CPC (ust. 2 c.) i wystawia fakturę, o której mowa w zdaniu poprzedzającym najpóźniej do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

6. Właściciel Serwisu na podstawie indywidualnych ustaleń z właścicielem Sklepu internetowego może świadczyć dodatkowe usługi z zakresu indywidualnego wsparcia wizualizacji i promocji produktów Sklepu internetowego. Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym podlegają dodatkowej opłacie, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez strony. Opłata za usługi dodatkowe nie jest objęta kwotą wynagrodzenia podstawowego określoną na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu.

7. Termin płatności faktur wystawianych przez Właściciela Serwisu wynosi 14 dni od daty jej wystawienia. Wpłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najstarszej nieopłaconej faktury.

8. W przypadku niedokonania płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie w terminie, Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do powstrzymania się ze świadczeniem usług do czasu uregulowania wszelkich należności wobec Serwisu, co nie wyłącza prawa Właściciela Serwisu do wynagrodzenia należnego za czas powstrzymania się od usług zgodnie z Umową oraz prawa dochodzenia odsetek ustawowych w transakcjach handlowych.

9. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania pełnych kwot na rachunku bankowym Właściciela Serwisu. 

 

§8 Prawa autorskie

1. Sklep internetowy akceptując niniejsze Ogólne Warunki Współpracy oświadcza i zapewnia, że:

 1. publikowane na stronie Sklepu internetowego fotografie, służące do prezentacji towarów, ich opisy oraz wszelkie inne materiały nie naruszają prawa ani praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych, a także ogólnie
 2. przyjętych norm obyczajowych;
 3. publikowane na stronie Sklepu internetowego fotografie, służące do prezentacji oferty Sklepu oraz wszelkie inne materiały, nie naruszają dóbr osobistych osób na nich utrwalonych, a w szczególności prawa do wizerunku;
 4. przysługuje mu prawo do umieszczania znaków towarowych na towarach oferowanych do sprzedaży w Sklepie internetowym lub ich opakowaniach, oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu;
 5. przysługuje mu prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych, reklamowych fotografii towarów, wizerunków osób utrwalonych na fotografiach, służących do prezentacji oferty Sklepu, znaków towarowych i wszelkich innych materiałów;
 6. przysługuje mu prawo do domeny internetowej podanej podczas procesu rejestracyjnego.
 7. przysługuje mu prawo do znaków towarowych i innych oznaczeń identyfikujących Sklep internetowy, a także prawo do oferowania i świadczenia usług pod tym znakiem lub oznaczeniem.

2. Sklep internetowy zobowiązuje się udostępnić i zezwolić na wykorzystywanie przez Serwis Joyful wszelkich materiałów (w szczególności fotografii, służących do prezentacji oferty Sklepu internetowego w Serwisie Joyful oraz ich opisów) niezbędnych do realizacji usługi, określonej w §1 pkt 1 niniejszego dokumentu oraz dodatkowych usług ustalonych indywidualnie.

3. Sklep internetowy zezwala Serwisowi Joyful na korzystanie ze znaków towarów i innych oznaczeń identyfikujących Sklep internetowy, w zakresie niezbędnym do realizacji usługi, określonej w §1 pkt 1 niniejszego dokumentu (w szczególności poprzez oznaczanie w Serwisie Joyful oferty Sklepu internetowego, jego znakiem towarowym lub innym znakiem identyfikującym) oraz dodatkowych usług ustalonych indywidualnie.

4. Sklep internetowy wyraża zgodę na udostępnianie i wykorzystywanie przez Serwis Joyful fotografii oferty Sklepu internetowego, opisów produktów, znaków towarowych i innych oznaczeń identyfikujących Sklep internetowy oraz wszelkich niezbędnych materiałów na portalach społecznościowych, prowadzonych przez Serwis Joyful, w ramach usługi, o której mowa §1 pkt 1b. niniejszego dokumentu.

5. Sklep internetowy wyraża zgodę na udostępnianie i wykorzystywanie przez Serwis Joyful fotografii oferty Sklepu internetowego, opisów oferowanych towarów i usług, znaków towarowych i innych oznaczeń identyfikujących Sklep internetowy oraz wszelkich niezbędnych materiałów, w artykułach modowych zamieszczanych w zakładce „Artykuły” w Serwisie Joyful, celem promocji świadczonych przez Serwis usług.

6. W przypadku, gdyby udostępnienie oferty Sklepu internetowego lub innych materiałów przekazanych przez Sklep Internetowy w Serwisie, spowodowało naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności: praw autorskich, praw do znaków towarowych lub dóbr osobistych, Sklep internetowy zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia wszelkich roszczeń zarówno osób trzecich, jak i Serwisu Joyful, zgodnie z postanowieniami §12 niniejszego dokumentu.

7. W przypadku wygaśnięcia Umowy, Sklep internetowy może żądać usunięcia przez Serwis fotografii oferty Sklepu internetowego, opisów produktów oraz wszelkich materiałów, które dostarczane były Serwisowi Joyful w czasie obowiązywania Umowy. W szczególności Sklep internetowy może żądać usunięcia jego oferty z Serwisu, usunięcia postów promujących oferowane przez niego towary i usługi z Portalów Społecznościowych, prowadzonych przez Serwis oraz usunięcia z Serwisu artykułów modowych promujących towary Sklepu.

8. Serwis zobowiązuje się nie wprowadzać zmian w materiałach dostarczanych przez Sklep internetowy.

9. Serwis zobowiązuje się dbać o dobrą renomę znaków towarowych i innych oznaczeń identyfikujących Sklep internetowy oraz podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapewnić najwyższą jakość czynności, w związku z którymi używać będzie przedmiotowych znaków i oznaczeń.

10. Wszelkie prawa do Serwisu Joyful i jego zawartości, a także do mechanizmów i procesów, odpowiadających za integrację systemu Sklepu internetowego i Serwisu Joyful stanowią wyłączną własność Właściciela Serwisu.

 

§9 Ochrona danych osobowych

1. Sklep internetowy zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Serwis Joyful stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych przez Serwis Joyful zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Serwisu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 

§10 Czas trwania umowy

1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony z chwilą rejestracji w Serwisie.

2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. Sklep internetowy ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Serwis postanowień §2 ust. 2 Umowy, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni od tego wezwania.

4. Serwis Joyful ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach opisanych w §2 ust. 1 b. oraz w przypadku naruszenia przez Sklep internetowy §2 ust. 1 c., §3 ust. 2, c.

5. W przypadkach przewidzianych w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz w przypadkach innych naruszeń Umowy, Serwis Joyful, na podstawie własnego uznania, może podjąć decyzję o zawieszeniu świadczenia usług bez rozwiązywania Umowy.

6. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w formie pisemnej, poprzez przesłanie wypowiedzenia pocztą, przesyłką poleconą z potwierdzeniem odbioru.

 

§11 Poufność

1. Strony, zobowiązane są zachować w tajemnicy i nie ujawniać Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony w całości ani w części osobom trzecim oraz nie wykorzystywać Informacji Poufnych w celach innych niż wykonywanie niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.

2. Obowiązek ochrony Informacji Poufnych, o którym mowa powyżej, nie obejmuje następujących sytuacji:

 1. gdy informacje w chwili ich ujawnienia były już publicznie dostępne, a ich ujawnienie do publicznej wiadomości nie było wynikiem naruszenia Umowy przez Stronę;
 2. gdy Strona jest zobowiązana do ujawnienia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa i został do tego wezwany przez sąd albo inny uprawniony organ;
 3. gdy Strona udzieliła pisemnej zgody na ujawnienie lub wykorzystanie informacji z określeniem celu i sposobu takiego ujawnienia.

3. Każda ze Stron zobowiązana jest przedsięwziąć takie środki bezpieczeństwa i sposoby postępowania, jakie będą odpowiednie i konieczne dla zapewnienia ochrony Informacji Poufnych oraz dla zapobieżenia nieuprawnionemu wykorzystaniu, przekazaniu lub ujawnieniu tych informacji.

4. Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych, na zasadach co najmniej takich jak określone w Umowie, rozciąga się również na pracowników i współpracowników Strony, niezależnie od prawnej i faktycznej podstawy takiej współpracy. Strona ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania tych osób jak za swoje własne.

6. Strony zobowiązują się nie korzystać z jakichkolwiek Informacji Poufnych otrzymanych od drugiej Strony dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować otrzymanych informacji bądź dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb wykonania Umowy.

7. W przypadku rozwiązania Umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania Informacji Poufnych oraz zwrócą drugiej Stronie lub zniszczą przechowywane Informacje Poufne niezależnie od formy ich utrwalenia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy.

8. Niniejszy paragraf pozostaje w mocy po rozwiązaniu Umowy przez okres 2 lat od dnia rozwiązania Umowy.

 

§12 Odpowiedzialność

1. Sklep internetowy ponosi wyłączną odpowiedzialność za funkcjonowanie witryny internetowej, na której prowadzony jest sklep internetowy oraz za jakość i bezpieczeństwo oferowanych towarów i usług. W razie gdyby funkcjonowanie Sklepu internetowego spowodowało naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich, w tym praw wymienionych w § 8 pkt. 6 niniejszego dokumentu, Sklep Internetowy zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia wszelkich roszczeń wobec osób trzecich oraz Właściciela Serwisu. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie do świadczenia na rzecz osoby trzeciej - osób trzecich zgłaszających powyższe roszczenia, zgodnie z którym Sklep internetowy zobowiązuje się do ich pokrycia.

2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub utraconych korzyści Sklepu internetowego wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia przez Właściciela Serwisu jakichkolwiek usług.

3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu opisane w §6.

 

§13 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy dokument, określający Ogólne Warunki Współpracy wchodzi w życie z dniem 01.10.2019

2. Serwis Joyful ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych przez Sklep internetowy strat.

3. Brak akceptacji Ogólnych warunków współpracy uniemożliwia zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną między Sklepem internetowym, a Serwisem Joyful.

4. Serwisowi Joyful przysługuje prawo dokonania zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy oraz wysokości wynagrodzenia i opłat za usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis Joyful, o których mowa w §7 pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu, w dowolnym terminie. Zmiana Ogólnych Warunków Współpracy wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Serwis, termin ten nie będzie jednak krótszy niż 14 dni.

5. Sklep internetowy zostanie powiadomiony o zmianach w Ogólnych Warunkach Współpracy za pośrednictwem korespondencji e-mail. Brak pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia wprowadzonych zmian w terminie wskazanym przez Serwis Joyful, przyjmuje się za ich akceptację.

6. W przypadku, gdy Sklep internetowy nie akceptuje wprowadzonych przez Serwis zmian, dotyczących wysokości wynagrodzenia i opłat, o których mowa w §7 pkt 1 i 2 niniejszego dokumentu, ma on prawo do rozwiązania Umowy za 14 dniowym wypowiedzeniem, ze skutkiem na początek kolejnego miesięcznego okresu rozliczeniowego.

7. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie Umowy zawartej na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy. Jeżeli osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe w terminie 30 dni od podjęcia negocjacji Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Właściciela Serwisu.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie, mają zastosowanie postanowienia umowy zawartej przez Serwis Joyful ze Sklepem internetowym oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.