Regulamin serwisu JOYFUL

1. Właścicielem i prowadzącym serwis internetowy za pomocą witryny https://joyful.pl (zwany dalej „JOYFUL” lub „Serwisem”) jest FLAB Jakub Hellwig w Pszczynie (ul. Katowicka 54, Pszczyna 43-200), NIP 6381723938.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady korzystania z Serwisu, dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego oraz określa zasady świadczenia innych nieodpłatnych usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

3. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Serwisem pod adresem e-mail: info@joyful.pl. Na wiadomości otrzymane w soboty, niedziele i święta Użytkownik otrzyma odpowiedź w następny dzień roboczy w godzinach pracy infolinii.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FLAB Jakub Hellwig w Pszczynie (ul. Katowicka 54, Pszczyna 43-200), NIP 6381723938.

 

§ 1 Definicje

Użytkownik – podmiot będący użytkownikiem Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem Serwisu.

Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto indywidualne – panel przypisany indywidualnie do Użytkownika po rejestracji danych w Serwisie, oznaczony adresem e-mail i hasłem podanym przez Użytkownika w systemie teleinformatycznym Serwisu, pozwalający na korzystanie przez Użytkownika z dodatkowych funkcjonalności strony internetowej Serwisu.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez podmiot współpracujący z JOYFUL na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie swoje towary.

Właściciel Serwisu – oznacza FLAB Jakub Hellwig w Pszczynie (ul. Katowicka 54, Pszczyna 43-200), NIP 6381723938.

Towar – oznacza produkt oferowany każdorazowo przez Sklep przedstawiany w ramach Serwisu JOYFUL w celu promocji oferty Sklepu.

Dane kontaktowe – następujące dane, za pomocą których Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Serwisem: adres e-mail: info@joyful.pl.

Newsletter - należy przez to rozumieć biuletyn informacyjny dotyczący nowości oraz promocji w Serwisie, na subskrybowanie którego Użytkownik wyraził zgodę poprzez podanie swojego adresu e-mail w polu „Newsletter” lub zaznaczając opcję „Zapisz się do naszego newslettera” podczas rejestracji Konta Indywidualnego;

 

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Serwisu

1. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin” umieszczony na stronie Serwisu JOYFUL, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.

2. Minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy Sprzedaży i świadczenia innych usług elektronicznych, to: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej i ważny adres e-mail; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji min. 17.0 lub Internet Explorer w wersji min. 10.0, Opera w wersji min. 12.0, Google Chrome w wersji min. 23.0., Safari w wersji min. 5.0; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu to 1024x768 .

3. Nie jest dopuszczalne:

a. korzystanie ze Serwisu w celu prowadzenia działalności, która naruszałaby interes Właściciela Serwisu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich,

b. dostarczanie do Serwisu,

c. korzystanie z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w tym danych innych Użytkowników;

d. umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej, oraz

e. korzystanie z treści umieszczonych na stronie Serwisu do innego użytku niż użytek własny.

 

§ 3 Usługi świadczone przez Serwis

1. JOYFUL jest platformą zawierającą informacje o ofertach handlowych Sklepów, z którymi Użytkownik może następnie zawrzeć umowę zakupu Towarów, oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie. Oferty prezentowane w ramach Serwisu nie są ofertami JOYFUL w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie formą promocji Towarów.

2. JOYFUL świadczy usługę prowadzenia Konta indywidualnego, która dostępna jest po dokonaniu rejestracji danych w Serwisie na zasadach opisanych w paragrafie 4 Regulaminu i polega na udostępnieniu Użytkownikowi indywidualnego panelu w systemie teleinformatycznym Serwisu, pozwalającego Użytkownikowi korzystać z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, takich jak przeglądanie Towarów oznaczonych jako ulubionych, wyświetlanie Towarów ostatnio przeglądanych, śledzenie cen Towarów, porównywanie Towarów, śledzenie nowości i wyprzedaży, śledzenie dostępności Towarów.

3. Założenie oraz prowadzenie Konta indywidualnego w Serwisie jest bezpłatne. W celu rejestracji Konta indywidualnego konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. JOYFUL umożliwia również:

a. Korzystanie z wyszukiwarki Towarów,

b. Przeglądanie katalogu z Towarami oferowanymi przez Sklepy, w tym zdjęć i opisów Towarów, pogrupowanymi w określone w ramach Serwisu kategorie,

c. Filtrowanie Towarów według określonych kategorii,

d. Dodanie Towaru do ulubionych poprzez oznaczenie serduszka przy zdjęciu Towaru,

e. Wyświetlanie Towarów, będących propozycjami dla Użytkownika, na podstawie przeglądanych przez niego dotychczas Towarów,

f. Przekierowanie z Serwisu na stronę internetową Sklepu.

5. Serwis JOYFUL umożliwia przekierowanie na stronę internetową Sklepu, poprzez kliknięcie w odnośnik „PRZEJDŹ DO SKLEPU”.

6. JOYFUL dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane przez Sklepy w ramach Serwisu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Serwis zastrzega jednak, iż nie odpowiada za niedostępność Towaru oraz ewentualne różnice pomiędzy informacjami prezentowanymi przez Sklepy w Serwisie JOYFUL a tymi na stronie internetowej Sklepu, w szczególności co do podanej ceny lub opisu Towaru.

7. W celu sprawdzenia dostępności Towaru, jego aktualnej ceny oraz opisu, Użytkownik powinien przejść na stronę internetową Sklepu oferującego dany Towar, zgodnie z informacjami zawartymi powyżej. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.

8. Umowa zakupu pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem zawarta zostaje na podstawie warunków określonych przez Sklep oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. JOYFUL nie odpowiada w szczególności za:

a. treść postanowień zawartych w regulaminach Sklepów,

b. treść ofert zamieszczanych przez Sklepy (w tym ich prawdziwość i rzetelność),

c. wykonanie przez Sklep umowy zawartej z Użytkownikiem ani za zgodność Towarów z umową (w tym z tytułu rękojmi bądź gwarancji),

d. jakość oraz bezpieczeństwo Towarów oferowanych przez Sklepy, zdolność Sklepu do ich sprzedaży oraz zgodność funkcjonowania Sklepu z przepisami obowiązującego prawa.

9. Wszelkie reklamacje i zapytania dotyczące Towarów, powinny być kierowane do Sklepu, JOYFUL nie pośredniczy w procedurze reklamacyjnej.

 

§ 4 Utworzenie oraz zamknięcie Konta indywidualnego

1. W celu utworzenia Konta indywidualnego, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji swoich danych w bazie Serwisu. Rejestracja danych odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w zakładce Rejestracja. Wypełnienie formularza wymaga podania następujących danych: nazwy użytkownika, adresu e-mail oraz ustalenia indywidualnego dla Użytkownika hasła.

2. Użytkownik ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Użytkownika fałszywych danych Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo odmowy założenia Konta indywidualnego lub, w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po utworzeniu Konta indywidualnego - prawo zablokowania lub zamknięcie Konta indywidualnego. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji, blokady lub zamknięcia Konta indywidualnego Użytkownik będzie poinformowany przez Właściciela Serwisu drogą elektroniczną.

3. Warunkiem utworzenia Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie rejestracji Konta indywidualnego w Serwisie. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Konta indywidualnego, zaś Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta indywidualnego i dokonywania zmian swoich danych podanych w momencie rejestracji.

5. Konto indywidualne Użytkownika może zostać zamknięte:

a. na skutek działania Użytkownika – poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcjonalności Konta indywidualnego,

b. przez Właściciela Serwisu - w razie stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Serwisu.

 

§ 5 Newsletter

1. JOYFUL świadczy również drogą elektroniczną usługę Newsletter, która umożliwia Użytkownikom otrzymywanie informacji o Towarach.

2. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter, wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości Newsletter przez Użytkownika poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu oraz jej potwierdzenie poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Serwis na adres e-mail podany przez Użytkownika.

3. Newsletter świadczony jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z Newsletter) w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości Newsletter przesyłanej do Użytkownika w formie wiadomości e-mail lub wysłanie stosownego żądania do Właściciela Serwisu wykorzystując dane kontaktowe.

 

§ 6 Zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Serwis usług wskazanych w paragrafie 3 i 5.

2. W takim wypadku umowa o świadczenie odpowiednio usługi Newsletter bądź usługi Konta indywidualnego rozwiązuje się, a Serwis ma 14 dni na odpowiednio usunięcie Konta indywidualnego bądź usunięcie danych Użytkownika z bazy danych osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie Newsletter, z zastrzeżeniem zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawartych w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Serwisu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 

§ 7 Konsumenckie prawo odstąpienia

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł Umowę o świadczenie usług, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy o świadczenie usług rozpoczyna się od chwili rozpoczęcia świadczenia usług przez Serwis na rzecz Konsumenta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy o świadczenie usług informując Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wysłanego pisemnie na adres: ul. Katowicka 54, Pszczyna 43-200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy podany w Danych kontaktowych.

4. Konsument może również wypełnić i przesłać skanem formularz lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@joyful.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Serwis niezwłocznie prześle Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.

5. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usług, jest ona uważana za niezawartą.

7. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług zanim Serwis przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Serwis jako administratora danych osobowych.

2. Serwis stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Serwisu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

 

§ 9 Zgłoszenia reklamacyjne

1. Serwis działając z należytą starannością, dba o poprawność działania strony internetowej Serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za techniczne ograniczenia w możliwości korzystania ze witryny wynikłe ze stanu technicznego sprzętu Użytkownika oraz wynikłe w związku z awarią transmisji danych (połączenia internetowego), z którego korzysta Użytkownik.

2. Serwis prosi o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości związanych z działaniem strony internetowej Serwisu pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: [ul. Katowicka 54, 43-200] lub drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: info@joyful.pl.

3. Serwis rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne, o których mowa w ustępie poprzedzającym niniejszego paragrafu w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia informując Użytkownika o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu reklamacji każdorazowo podając powody podjętej decyzji.

4. Użytkownik jest również uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, opisanych w paragrafie 10.

5. Ponieważ Serwis JOYFUL nie jest sklepem internetowym, a platformą na której udostępniane są produkty pochodzące od innych marek (Sklepów będących partnerami współpracującymi z JOYFUL) przekierowującą bezpośrednio do witryn internetowych Partnerów JOYFUL, umowa zakupu towarów zawierana jest ze Sklepem i nie następuje wysyłka towarów przez JOYFUL. Ze świadczeniem usług przez JOYFUL nie są zatem związane żadne koszty przesyłki. Również w przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy nie dochodzi do przesyłki zwrotnej.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2019 r.

2. Umowy zawierane przez Serwis zawierane są w języku polskim.

3. Serwis ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. W przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Serwis ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.

4. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:

a. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;

b. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej oraz

c. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów. Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich;

d. rozwiązaniu sporu może służyć również platforma internetowa ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Serwis. Serwis umożliwi Użytkownikowi zapoznanie się z Regulaminem przed skorzystaniem z usług świadczonych przez Serwis.

7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie praw zmiany niniejszego Regulaminu. Użytkownicy posiadający Konto indywidualne bądź zapisani na Newsletter zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.